UBND quận Cẩm Lệ
40 Ông Ích Đường, Hoà Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

00
00
00
00
00
00
00
00